Tin tức - Sự kiện / Dịch vụ khác

Phần mềm SMS

Phần mềm SMS do Fibo cung cấp chạy trực tuyến trên môi trường Internet. Ngoài ra, khách hàng có thể yêu cầu xây dựng ứng dụng phần mềm SMS riêng biệt để đáp ứng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp trên nền tảng dịch vụ SMS của Fibo